AUTORSKÁ PRÁVA A SOUKROMÍ

AUTORSKÁ PRÁVA & amp; SOUKROMÍ

Tato stránka popisuje, jak je web spravován s odkazem na zpracování osobních údajů uživatelů, kteří jej konzultují, a také zásady ochrany osobních údajů přijaté společností OIKOS S.P.A. s jediným akcionářem Koordinační oddělení OIKOS HOLDING S.P.A se sídlem v Gatteo Mare (FC), Via Cherubini 2, C.F. a DIČ a registrační číslo v obchodním rejstříku Forl & igrave; Cesena n. 01970010409. Protože tato webová stránka slouží nejen jako informační prostředek o společnosti OIKOS S.P.A. jediný akcionář, rovněž jako nástroj pro shromažďování údajů, jsou informace poskytovány také podle čl. 13 legislativního nařízení 196/2003 a článek 13 nařízení EU č. 2016/679 týkající se ochrany osobních údajů, těm, kteří se připojují k adrese

Zásady ochrany osobních údajů tohoto webu budou aktualizovány. Uživateli se doporučuje, aby si pečlivě přečetl tyto zásady, než přistoupí k poskytnutí jakýchkoli údajů, které se ho týkají.

 

1. Účel a právní základ zpracování údajů
Vaše údaje budou zpracovány pro následující účely související s plněním povinností souvisejících s legislativními nebo smluvními povinnostmi:

 • zákonné povinnosti týkající se zpracování osobních údajů (soukromí);
 • účely související s bezpečností na pracovišti; Vaše údaje budou také použity k následujícím účelům nezbytným pro sledování oprávněného zájmu vlastníka:
 • podnikové informační účely;

Zpracování funkčních údajů pro splnění těchto povinností je nezbytné pro správné vedení vztahu a jejich svolení je povinné k provedení výše uvedených účelů. Správce údajů rovněž oznamuje, že jakékoli nekomunikace nebo nesprávná komunikace jedné z povinných informací mohou způsobit, že nebude schopen zaručit přiměřenost samotného zpracování.

& nbsp;

2. Typ zpracovávaných údajů
Po konzultaci s tímto webem mohou být zpracovány údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob. Je třeba poznamenat, že ošetření prováděná v různých částech místa se nebude týkat n & amp; eacute; citlivá data n & amp; eacute; soudní údaje.

 

2.1 Navigační data.

Jak je nyní na internetu zvykem, tento web používá nástroje statistické analýzy poskytované a spravované třetími stranami, které mohou shromažďovat a "sledovat" některé navigační údaje.

Je dobré zdůraznit, že mnoho italských i zahraničních webů tyto technologie a řešení běžně využívá při "outsourcingu", ale je jen velmi málo těch, kteří to uvedou ve svém & quot; soukromí Zásady & quot ;. Snažili jsme se to udělat a abychom vás informovali co nejsprávnějším a nejtransparentnějším způsobem: pro jakékoli informace nebo další vysvětlení jsme vždy k dispozici. Shromažďovány jinými nástroji a společnostmi než správce webu, tyto údaje nejsou tím, že fyzicky vlastní společnost Oikos, která je může používat pouze po konzultaci, ale nemá možnost je samostatně upravovat nebo mazat. Pro tyto operace a důkladnou znalost zásad ochrany osobních údajů použitých pro tato data je nutné, aby uživatel kontaktoval přímo správce údajů nebo společnost, která přímo poskytuje použitou statistickou službu.

Nástroje patřící třetím stranám používané na tomto webu jsou následující:

- Google Analytics (poskytl: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View CA 94043, USA)

INFORMACE O ANALYTICE GOOGLE

Tento web využívá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, aby umožnily webové stránce analyzovat, jak uživatelé web používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy na serverech Google ve Spojených státech.

Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele ak poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají výše uvedené informace jménem společnosti Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji uchovávanými společností Google. Můžete odmítnout použití cookies výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, ale to vám může bránit ve využívání všech funkcí tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vašich údajů společností Google způsobem a pro účely uvedené výše. Užitečné adresy pro lepší pochopení zásad ochrany osobních údajů Google Analytics:

https://policies.google.com/terms?hl=it - http://www.google.com/privacypolicy.html

Veškeré žádosti týkající se údajů vztahujících se k tomuto ošetření by měly být adresovány správci údajů (Google Inc.)

 

2.2 Soubory cookie

Tento web nepoužívá ke sledování uživatelů trojské koně, spywares, webové chyby ani systémy. Používání cookies slouží výhradně ke statistickým účelům ak zajištění bezpečného a efektivního průzkumu webu. Takové soubory cookie v žádném případě neumožňují získávání osobních identifikačních údajů uživatele. Jiné stránky, na kterých může tato stránka „odkazovat“ může obsahovat sledovací systémy, s nimiž vlastník webu nesouvisí. Neexistuje žádná záruka, že takové externí weby budou

 

2.3 Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem na e-mailové adresy zveřejněné na různých stránkách webu.

Volitelné, explicitní a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na tomto webu zahrnuje následující získání adresy odesílatele, které je nutné reagovat na žádosti, protože stejně jako jakékoli další osobní údaje vložené do zprávy.

& nbsp;

2.4 Údaje týkající se konkrétních služeb na vyžádání

Konkrétní souhrnné informace budou postupně hlášeny nebo zobrazeny na stránkách částí webu připravených pro konkrétní služby na vyžádání.

 

3. Povaha poskytnutí údajů a důsledky odmítnutí

Kromě toho, co je specifikováno pro navigační data, která jsou automaticky shromažďována systémem, může uživatel poskytnout nebo neposkytnout osobní údaje požadované v modulech služeb nabízených na stránkách části webu. Jakékoli odmítnutí nemá žádné důsledky, kromě samozřejmě nemožnosti přístupu k jakýmkoli nabízeným službám nebo získání podrobnějších informací o činnosti Oikos SPA s jediným akcionářem.

& nbsp;

4. Metody zpracování

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány následujícími způsoby:

 • dočasná ošetření zaměřená na rychlou agregaci dat nebo jejich transformaci do anonymní formy;
 • zpracování pomocí elektronických počítačů;
 • ruční zpracování pomocí papírových archivů;

Každé ošetření probíhá v souladu s postupy stanovenými v článcích. 6, 32 GDPR a přijetím příslušných příslušných bezpečnostních opatření.

Vaše údaje budou zpracovávány pouze pracovníky výslovně zmocněnými správcem údajů a příslušníky organizace společnosti.

Osobní údaje jsou zpracovávány ručně, s papírovými podklady a pomocí IT a telematických nástrojů, a to po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

Osobní údaje vztahující se k navigaci a údaje poskytované zasíláním e-mailových zpráv na adresy přítomné na webu nejsou zveřejňovány. Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří přeposílají žádosti o informace do různých e-mailových schránek na webu, které jsou použity pouze za účelem poskytnutí požadovaných odpovědí nebo služeb, jsou sděleny třetím stranám, pouze pokud je to pro tento účel nezbytné. Jsou dodržována zvláštní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě dat, nedovolenému nebo nesprávnému použití stejného a neoprávněného přístupu. V každém případě je uživatel informován, že přenosem dat přes internet nelze dosáhnout absolutní úrovně zabezpečení. Je odpovědností navigátora zkontrolovat správnost osobních údajů, které se ho týkají, a v případě potřeby přistoupit k jejich opravě, aktualizaci nebo v každém případě ke změně údajů v průběhu zpracování.

& nbsp;

5. Rozsah komunikace a šíření údajů

Poskytnuté údaje budou zpracovány pro výše uvedené účely osobami pověřenými Společností k jejich zpracování. Poskytnuté údaje nebudou šířeny.

& nbsp;

& nbsp;

6. Práva zúčastněné strany

Reg. EU 2016/679: články 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Zainteresovaná strana má právo získat potvrzení o existenci či neexistenci osobních údajů, které se jí týkají, i když ještě nejsou zaznamenány, a jejich komunikaci ve srozumitelné podobě.

Zainteresovaná strana má právo získat indikaci:

 • zdroje osobních údajů;
 • účelů a metod zpracování;
 • logiky použité v případě ošetření prováděného pomocí elektronických nástrojů;
 • identifikačních údajů vlastníka, vedoucích pracovníků a určeného zástupce podle čl. 5 odst. 2; / li & gt;
 • subjektů nebo kategorií subjektů, kterým mohou být osobní údaje sděleny nebo o nichž se může dozvědět jako určený zástupce ve státě, manažeři nebo agenti.

Zainteresovaná strana má právo získat:

 • aktualizace, oprava nebo v případě zájmu integrace dat;
 • zrušení (právo na zapomenutí), transformace do anonymní podoby nebo blokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně těch, které není nutné uchovávat pro účely, pro které údaje byly shromážděny nebo následně zpracovány;
 • osvědčení, že na operace uvedené v písmenech a) a b) byly upozorněny, a to i co se týče jejich obsahu, osoby, kterým byly údaje sděleny nebo rozšířeny , s výjimkou případu, kdy se toto plnění ukáže nemožné nebo zahrnuje použití prostředků zjevně nepřiměřených k chráněnému právu;
 • přenositelnost dat.
 • Zainteresovaná strana má právo vznést námitku, a to zcela nebo zčásti:
 • z legitimních důvodů zpracování osobních údajů, které se ho týkají, i když to souvisí s účelem shromažďování;
 • zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem zasílání reklamních materiálů nebo materiálů pro přímý prodej nebo za účelem průzkumu trhu nebo obchodní komunikace.
 • Práva týkající se osobních údajů o zemřelých osobách může vykonávat kdokoli, kdo má o ně zájem.

& nbsp;

7. Uchovávání osobních údajů

Upozorňujeme, že v souladu se zásadami zákonnosti, omezení účelu a minimalizace údajů podle čl. 5 GDPR je doba uchovávání vašich osobních údajů:

- zavedeno po dobu až 5 let od první registrace vstupu na recepci společnosti.

& nbsp;

8. Držitel léčby

správce údajů, v souladu se zákonem, podléhá OIKOS SPA správě a koordinaci OIKOS HOLDING SPA v podobě právního zástupce pro tempore, Via Cherubini 2 - 47043 Gatteo Mare (FC) | T +39 0547681412 | mail: privacy@oikos-group.it a info@oikos-group.it, DIČ IT01970010409. V předmětu sdělení prosím uveďte, že se jedná o žádost o vymazání údajů v souvislosti s ochranou soukromí a ztrátou souhlasu v souvislosti s citlivými údaji.

Je specifikováno, že tyto informace mohou být doplněny, ústně nebo písemně, o další prvky a indikace, aby lépe vyhovovaly vašim kognitivním potřebám týkajícím se „ochrany osobních údajů“; a podporovat vývoj regulace.