AUTORSKÁ PRÁVA A SOUKROMÍ

Tato stránka obsahuje popis postupů webových stránek pro správu zpracování osobních údajů uživatelů, kteří s nimi nahlížejí, a zásady ochrany osobních údajů přijaté společností OIKOS S.P.A. socio unico (společnost s jedním členem), podléhající řízení a koordinaci OIKOS HOLDING S.P.A se sídlem v Gatteo Mare (FC), Via Cherubini 2, daňový zákon, DIČ. a registrační číslo v obchodním rejstříku Forlì Cesena č. 01970010409. Protože kromě toho, že je tento web používán jako prostředek k informacím o společnosti OIKOS SpA a socio unico, slouží také jako nástroj pro shromažďování údajů, je toto oznámení vydáváno také podle článku 13 italského legislativního nařízení 196/2003 a článku 13 nařízení EU č. 2016/679 týkající se ochrany osobních údajů, těm, kteří navštíví adresu:: www.oikos-paint.cz

Zásady ochrany osobních údajů tohoto webu budou předmětem aktualizací. Uživateli se doporučuje, aby si před poskytnutím jakýchkoli svých osobních údajů pečlivě přečetl tyto zásady.

 

1. Rozsah datové komunikace a šíření
Vaše údaje budou zpracovány pro následující účely související s plněním legislativních nebo smluvních povinností:
&býk; zákonně povinná plnění týkající se zpracování osobních údajů (soukromí);
• účely související s bezpečností na pracovišti; Vaše údaje budou také použity k následujícím účelům, nezbytným pro sledování oprávněného zájmu správce údajů.
•firemní informační účely; Zpracování údajů nezbytných pro splnění těchto povinností je nezbytné k zajištění řádné správy vztahu a předání uvedených údajů je povinné pro dosažení výše uvedených účelů. Správce údajů rovněž stanoví, že pokud nebudou sděleny nebo nebudou sděleny některé povinné údaje, může to znemožnit správci údajů zaručit shodu relativního zpracování.
 

2. Typ zpracovávaných údajů
Po konzultaci s touto webovou stránkou mohou být zpracovány údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování prováděné prostřednictvím různých částí webové stránky nesmí zahrnovat citlivé ani soudní údaje.
 

2.1 Data procházení

Jak je nyní na internetu běžnou praxí, používá tato webová stránka nástroje pro statistickou analýzu poskytované a spravované třetími stranami, které mohou shromažďovat a & ldquo; sledovat & rdquo; určité údaje o prohlížení.
Je třeba zdůraznit, že mnoho italských i zahraničních webů tyto technologie a řešení běžně používá při & ldquo; outsourcingu & rdquo ;, ale jen málo z nich to uvádí ve své & ldquo; poznámce o ochraně soukromí & rdquo ;. Snažili jsme se to udělat a budeme se snažit vás informovat co nejvhodnějším a nejtransparentnějším způsobem: v každém případě jsme vám vždy k dispozici, pokud budete potřebovat další informace nebo vysvětlení. Vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou shromažďovány pomocí různých nástrojů a jinými společnostmi než správcem webových stránek, nejsou fyzicky uchovávány společností Oikos, která je může používat pouze pro účely konzultací, ale nemůže je sama změnit nebo zrušit. S ohledem na tyto operace a pro získání úplného pochopení zásad ochrany osobních údajů vztahujících se na tato data musí uživatel kontaktovat přímo správce údajů, tj. Společnost, která přímo poskytuje použitou statistickou službu.
Nástroje třetích stran používané na tomto webu jsou následující:
- Google Analytics (provided by: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View CA 94043, USA)

 

2.2 Cookies

Na tomto webu se nikdy ke sledování uživatelů nepoužívají trojské koně, spywares, webové chyby a další sledovací systémy. Web používá cookies pouze pro statistické účely a pro zajištění bezpečného a efektivního prohlížení webu na webu. Použité soubory cookie ve všech případech nikdy neumožňují získání jakýchkoli osobních údajů identifikujících uživatele. Jiné webové stránky, na které může být tento web & ldquo; propojen & rdquo; může obsahovat sledovací systémy, o kterých správce údajů webu neví nic a nad kterými nemá žádnou kontrolu. Neexistuje žádná záruka, že tyto externí webové stránky jsou vybaveny vhodnými bezpečnostními systémy zaměřenými na ochranu zpracovávaných dat a prevenci poškození (např. Počítačovými viry).

 

2.3 Údaje poskytnuté uživatelem dobrovolně, zaslané na e-mailové adresy zveřejněné na různých stránkách webu

Volitelné, výslovné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na této webové stránce povede k dalšímu získání adresy odesílatele, které je nezbytné k zodpovězení žádostí, kromě dalších osobních údajů obsažených ve zprávě.

 

2.4 Údaje týkající se konkrétních služeb jsou k dispozici na vyžádání

Konkrétní souhrnné poznámky budou postupně zobrazovány nebo prohlíženy na stránkách sekcí webových stránek určených pro konkrétní služby dostupné na vyžádání.

 

3. Povaha předávání údajů a důsledky odmítnutí poskytnout údaje

Aniž jsou dotčena ustanovení specifikovaná pro procházení dat automaticky shromážděných systémem, uživatel se může svobodně rozhodnout, zda poskytne požadované osobní údaje ve formě nabízených služeb umístěných na stránkách v sekcích webových stránek. Odmítnutí učinit nebude mít žádné důsledky, s výjimkou zjevného znemožnění přístupu uživatele k jakýmkoli nabízeným službám nebo získání podrobnějších informací o činnostech Oikos SPA a socio unico.

 

4. Metody zpracování

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány následujícími způsoby:

• dočasné zpracování prováděné za účelem rychlé agregace nebo anonymizace údajů;

• zpracování prováděné elektronickými počítači;

• ruční zpracování prováděné pomocí papírových záznamů; Veškeré zpracování se provádí v souladu s metodami popsanými v článcích 6 a 32 GDPR v souladu s odpovídajícími bezpečnostními opatřeními v nich uvedenými. Vaše údaje budou zpracovávány pouze osobami výslovně oprávněnými správcem údajů a zejména následujícími kategoriemi operátorů:

• OIKOS SPA management;

• Kancelář OIKOS SPA; Osobní údaje budou zpracovávány ručně, v papírové podobě a pomocí IT a digitálních nástrojů, po dobu potřebnou ke splnění účelů, pro které byly shromážděny.

Údaje o osobním procházení a údaje poskytnuté zasíláním e-mailových zpráv na adresy na webových stránkách nebudou šířeny. Osobní údaje poskytnuté uživatelem, který zasílá žádosti o informace na různé e-mailové adresy na webu, používané pouze k poskytování požadovaných odpovědí nebo služeb, budou sděleny třetím stranám, pouze pokud to bude pro tento účel vyžadováno. Jsou zavedena zvláštní bezpečnostní opatření, která zabraňují ztrátě, nezákonnému a / nebo nevhodnému použití dat a jakémukoli neoprávněnému přístupu k nim. V každém případě je uživatel informován, že přenos dat přes internet nelze nikdy považovat za zcela bezpečný. Je odpovědností prohlížeče, aby ověřil přesnost svých osobních údajů a v případě potřeby je nechal během zpracování opravit, aktualizovat nebo v každém případě upravit.

 

5. Rozsah datové komunikace a šíření.

Poskytnuté údaje budou pro výše uvedené účely zpracovávány osobami, které k tomu určí společnost odpovědná za zpracování. Přidělená data nebudou šířena.

 

6. Práva subjektu údajů

EU Regulation 2016/679: Články 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Subjekt údajů má právo získat potvrzení o tom, zda existují nebo neexistují osobní údaje, které se jich týkají, bez ohledu na to, zda již byly zaznamenány, a sdělování těchto údajů ve srozumitelné formě. Subjekt údajů má právo být informován o:

- zdroj jejich osobních údajů; - účely a způsoby zpracování;
- logika použitá při zpracování, pokud je zpracování prováděno pomocí elektronických prostředků;
- údaje identifikující správce údajů, správce údajů a zástupce určeného podle čl. 5 odst. 2;
- subjekty nebo kategorie subjektů, jimž nebo kterým mohou být osobní údaje sděleny, a mohou tyto údaje znát jako určené zástupce (zástupce) na území státu nebo jako inspektoři údajů nebo odpovědné osoby zpracování. Subjekt údajů má právo na:
- nechat své údaje aktualizovat, opravit nebo integrovat, pokud je to zajímá;
- nechat vymazat, anonymizovat nebo zablokovat jejich údaje v případech týkajících se údajů, které byly zpracovány nezákonně, včetně údajů, u nichž není vyžadováno jejich uchovávání pro účely, pro které byly shromážděny nebo následně zpracovány;
- získat osvědčení v tom smyslu, že operace podle písmen a) a b) byly oznámeny, rovněž s odkazem na jejich obsah, subjektům, kterým byly nebo byly údaje sděleny nebo šířeny, pokud se tento požadavek neukáže jako nemožný nebo nezahrnuje jasně nepřiměřené úsilí ve srovnání s právem, které má být chráněno.
- přenositelnost dat.

Subjekt údajů má právo zcela nebo zčásti vznést námitku:
- ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů, které se jich týkají, i když to může být relevantní pro účel shromažďování;
- na zpracování osobních údajů, které se jich týkají, pokud se provádí za účelem zasílání reklamních materiálů nebo přímého prodeje, nebo za účelem provádění průzkumu trhu nebo obchodní komunikace.
 

7. Uchovávání údajů

Vezměte prosím na vědomí, že v souladu se zásadami zákonnosti, spravedlnosti a transparentnosti, omezení účelu a minimalizace údajů stanovenými v článku 5 GDPR bude období, po které budou vaše údaje uchovávány,:
- stanoveno jako časové období trvající až 5 let od prvního záznamu údajů vstupujících do společnosti prostřednictvím příjmu.
 

8. Správce údajů

Správce údajů v souladu se zákonem podléhá společnosti OIKOS SPA řízení a koordinaci společnosti OIKOS HOLDING SPA ve formě jejího právního zástupce pro tempore, Via Cherubini 2 - 47043 Gatteo Mare (FC) | T +39 0547681412 | e-mail: privacy@oikosgroup.it a info@oikos-group.it, DIČ IT01970010409. V předmětu sdělení prosím uveďte, že se jedná o žádost o zrušení údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů a o odvolání souhlasu uděleného pro citlivé údaje.

Tuto poznámku lze integrovat, a to buď slovně, nebo písemně, s dalšími prvky a údaji, aby bylo možné co nejúčinněji splnit jakýkoli požadavek na informace, které byste mohli mít ohledně & ldquo; soukromí & rdquo; a dodržovat veškeré nové zákony nebo dodatky ke stávajícím zákonům.